Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΈΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΡΑΤΗ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ & ΑΝΔΡΟΥ

84100 - ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 22810 – 82582 / Fax: 22810 - 79382

email: iera.mitropoli.syrou@gmail.com


ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΔΗΜΙΑΣ

ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΈΡΟΥ

ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΡΑΤΗ

Μετά βαθυτάτης κατ’ ἄνθρωπον θλίψεως ἀναγγέλλομεν εἰς τόν ἱερόν Κλῆρον τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τό πλήρωμα τῆς κατ’ Ἄνδρον παροικούσης Ἐκκλησίας τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀνδρέου Στρατῆ.

Ὁ μεταστάς ἐγεννήθη εἰς τό χωρίον Μαίνητες τῆς Ἄνδρου, τήν 5ην Ὀκτωβρίου 1934.

Ἐχειροτονήθη Διάκονος τήν 10ην Ἀπριλίου τοῦ 1970 εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Θεοσκεπάστου Ἄνδρου καί Πρεσβύτερος τήν ἑπομένην, 11ην Ἀπριλίου 1970 εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Στενιῶν, ὑπό τοῦ ἀοιδίμου Προκατόχου ἡμῶν Δωροθέου Α΄, ὁ ὁποῖος τοῦ ἀπένειμε καί τό ὀφφίκιον τοῦ Οἰκονόμου τήν 27ην Ἰουλίου 1980 εἰς τό Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναχράντου καί τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τήν 17ην Ίουλίου 1991 εἰς τό Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Μαρίνης Ἄνδρου.

Τήν 30ήν Ἀπριλίου 1962 ἐνυμφεύθη τήν εὐσεβεστάτην Θηρεσίαν Χατζόγλου, μετά τῆς ὁποίας ἀπέκτησεν τρία ἐκλεκτά τέκνα, τήν Φλωρεντίαν, τόν Λεωνίδα καί τόν Νικόλαον, τόν ὁποῖον προσέφερεν ὡς Κληρικόν εἰς τήν τοπικήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἄνδρου.

Ὁ ἀείμνηστος, ἄξιος καί ταπεινός διάκονος τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, διηκόνησεν εὐόρκως τάς Ένορίας Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βουρκωτῆς, Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καππαριᾶς καί Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μαινήτων, μετά δέ τήν συνταξιοδότησίν του τό 2006 διηκόνησεν ἐθελοντικῶς τάς Ἐνορίας τῶν Πέρα Χωρίων Ἄνδρου, Φαλλίκων, Κουρελίου καί Σασᾶ.

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του θά τελεσθῇ τήν 15ην Ἰανουαρίου καί ὥραν 12ην μεσημβρινήν, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μαινήτων.

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΥΡΟΥ & ΑΝΔΡΟΥ

ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄


Ἑρμούπολις, 14 Ίανουαρίου 2022