Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

Η Εκκλησία αποκτά Τηλεοπτική παρουσία

του Νίκου Παπαχρήστου
Ύστερα από προσπάθειες πολλών χρόνων, που ξεκίνησαν ήδη την εποχή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, η Εκκλησία της Ελλάδος φαίνεται πως βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην απόκτηση σταθερής τηλεοπτικής παρουσίας. Όπως όλα δείχνουν η συζητήσεις με τον έγκριτο εκκλησιαστικό τηλεοπτικό σταθμό 4Ε για την συνεργασία με την Εκκλησία της Ελλάδος βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικόλαο, δεν πρόκειται για αγορά του εν λόγω τηλεοπτικού σταθμού αλλά για συνεργασία την οποία, όπως είπε, πρότειναν οι υπεύθυνοι του 4Ε.   

Το θέμα θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ΙΣΙ την Πέμπτη οπότε και οι συνοδικοί Ιεράρχες θα ενημερωθούν για το περιεχόμενο και την πορεία των συζητήσεων.

Ωστόσο είναι σαφές πως πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη αφού σε μια εποχή που η Εκκλησία της Ελλάδος συχνά-πυκνά βάλλεται θα έχει τη δυνατότητα αφενός να παρουσιάζει τις θέσεις της, μην αφήνοντας περιθώρια παρερμηνειών και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, και αφετέρου να αναδείξει τον πλούτο της ελληνορθόδοξης παράδοσης, την λειτουργική και πνευματική ζωή καθώς και τους προσκυνηματικούς τόπους στις Ιερές Μητροπόλεις της.

Το θέμα εκσυγχρονισμού των εκκλησιαστικών Μέσων Επικοινωνίας έθεσε κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών της ΙΣΙ, με την εμπεριστατωμένη εισήγησή του με θέμα «Δυσκολίαι της Εκκλησίας κατά την άσκησιν της ποιμαντικής Της», και ο Μητροπολίτης Ελασσώνος Βασίλειος. «Τα μέσα επικοινωνίας που διαθέτομεν δεν ανταποκρίνονται εις την εποχήν της υψηλής τεχνολογίας, έχομεν μόνον ραδιόφωνον και περιοδικά, ολίγοι δε και διαδίκτυον», παρατήρησε ο Μητροπολίτης Βασίλειος.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην ομιλία του έθεσε και μια σειρά άλλων δυσκολιών με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η Εκκλησία -  ιδιαιτέρως σε αυτή την εποχή της οικονομικής κρίσης – καίτοι επιτελεί πολυσήμαντο έργο για την ανακούφιση των συνανθρώπων μας που δοκιμάζονται.

«Αι Σχολαί μας αι εκκλησιαστικαί, πρέπει να είπωμεν την αλήθειαν, δεν είναι πλέον παραγωγικαί και πρέπει να υπάρξει σοβαρός προβληματισμός, διότι διά των στελεχών που μορφώνουν θα ασκηθή η σύγχρονος ποιμαντική της Εκκλησίας», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Ελλασώνος και πρότεινε: «Αι δύο Θεολογικαί Σχολαί, με τα τέσσαρα τμήματα των, αρκούν. Να παραμείνη μια ανώτατη, με άρτιαν οργάνωσιν, δύο ταχύρρυθμα φροντιστήρια δια Ιερείς Β’ κατηγορίας, να δημιουργηθή εν σύγχρονον μεταπτυχιακόν τμήμα, μια σχολή εκκλησιαστικών τεχνών. Εάν παραμείνωμεν όπως είμεθα σήμερον, δεν θα έχομεν καλήν πορείαν εις το μέλλον και θα μας επιβληθούν άλλαι λύσεις, που θα μας δημιουργήσουν πολλάς δυσκολίας και ποικίλα προβλήματα. Κάθε τόπος έχει την ιστορίαν του και τους λόγους του δια την διατήρησιν μιας σχολής. Σήμερον όμως πρέπει να ατενίσωμεν με αγάπην και ειλικρίνειαν ποιον είναι το εφικτόν, χωρίς βέβαια να αγνοώμεν και το επιθυμητόν».
Μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Βασίλειος σημείωσε:

«Το μάθημα των Θρησκευτικών αποτελεί τεράστιον θέμα. Επιδιώκουν και μεθοδεύουν διάφοροι να πείσουν τους υπευθύνους αλλά και τον λαόν, ώστε να μεταβληθεί εις μάθημα θρησκειολογίας και να απολέση τον ομολογιακόν του χρακτήρα. Χρειάζεται συνεχής επαγρύπνησις, σοβαρά αντίστασις και πειστικός διάλογος»… «Αι σχέσεις Εκκλησίας και Θεολογικών Σχολών δεν είναι αι επιθυμηταί. Ευθύνην φέρομεν και αι δύο πλευραί»… «Η συμπαράστασις της πολιτείας εις τας πρωτοβουλίας της Εκκλησίας δια την παιδείαν, τον πολιτισμόν, την πρόνοιαν, την κάθε είδους αναπτυξιακήν επένδυσιν, τυγχάνει ανύπαρκτος, έως αρνητική»… «Τελεσίδικαι αποφάσεις της δικαιοσύνης, πλείστας όσας φοράς, δεν γίνονται αποδεκταί και σεβασταί από το ίδιον το Κράτος και τους κατά τόπους εκπροσώπους του. Το βιβλίον του Μακαριωτάτου, “Εκκλησιαστική περιουσία και μισθοδοσία του Κλήρου” τυγχάνει διευκρινιστικόν, τόσον διά την προσφοράν της Εκκλησίας κατά καιρούς εις το έθνος, όσο και διά τας ανεκπληρώτους υποχρεώσεις της πολιτείας».

Ο Μητροπολίτης Ελασσώνος, Πρόεδρος της ΔΕ της ΕΚΥΟ, αναφέρθηκε και στην κατάσταση των εκκλησιαστικών οικονομικών.

«Η αξιοποίησις της εναπομεινάσις εκκλησιαστικής περιουσίας τυγχάνει ζωτικής σημασίας θέμα, διότι άνευ οικονομικής ευχερείας, ουδέν έργον προάγεται. Σήμερον η οικονομική κατάστασις της Κεντρικής Διοικήσεως (ΕΚΥΟ) ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΤΩΝ Ιερών Μητροπόλεων, Εκκλησιαστικών Συμβουλίων, Φιλοπτώχων Ταμείων, Ερανικών Επιτροπών, δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ευχάριστος. Δυστυχώς αι μετοχαι επί τετραετίαν όλην δεν αποδίδουν το προσδοκώμενον μέρισμα, που αποτελούσε μίαν εκ των κυριωτέρων πηγών εσόδων της ΕΚΥΟ. Τα ομόλογα υπέστησαν το λεγόμενον εις την γλώσσαν της οικονομίας «κουρεμα». Οι τόκοι των δανείων και τα ίδια τα δάνεια αποτελούν πρόβλημα σοβαρόν και μίαν αδιάκοπον μέριμναν, και η κάθε λύσις διά την αντιμετώπισιν των χρειάζεται χειρισμούς εύστοχους και λύσεις μακροπρόθεσμους. Σήμερον, πλείστα εκ των ακινήτων παραμένουν αμίσθωτα ή οι μισθωταί των επιδιώκουν δια διαφόρους λόγους την μείωσιν του μισθώματος. Εντός τούτων των αναφερομένων οικονομικών συγκυριών, η Εκκλησία δεν δύναται, όπως θα επεθύμει, να ανταποκριθή εις τας πλείστας ανάγκας και απαιτήσεις της εποχής μας, που καθημερινώς παρουσιάζονται ταχύτατα αυξανόμεναι. Η οικονομική ευχέρεια και της Εκκλησίας τυγχάνει απαραίτητος διά πάσαν πρωτοβουλίαν και κάθε θεάρεστον έργον. Θέμα μέγιστον δυσχεραίνον το έργον και την προσφοράν μας τυγχάνει η φορολογία, ήτις είναι δυσβάστακτος πλέον, και άνισος. Αι προθέσεις της πολιτείας μέχρι σήμερον δεν έχουν διευκρινισθή», τόνισε ο Μητροπολίτης Βασίλειος.

Η ομιλία του Μητροπολίτη Ελασσώνος αποτέλεσε την αφορμή για να υπάρξουν ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις Ιεραρχών για τους τρόπους που η Εκκλησία θα μπορούσε να στηρίξει τον δοκιμαζόμενο λαό.